KRVNA GRUPA KAO PREDIKTOR RIZIKA U COVID-19

Postoji više dokaza da krvna grupa korelira sa rizikom od obolevanja ali i kliničkim tokom COVID-19. Nalazi dve značajne studije na ovu temu su objavljeni 14. oktobra u online izdanju časopisa Blood Advances (Impact factor 4.584). 

U jednom od dva navedena naučna rada, istraživači su poredili više od 473.000 osoba testiranih na COVID-19 (56% od ukupnog broja testiranih u periodu 27. feb. – 30.jul 2020.) u Danskoj sa više od 2,2 miliona ljudi u opštoj populaciji. Rezultati pokazuju da su osobe sa A, B ili AB krvnom grupom imale veći rizik da obole od COVID-19 od soba sa krvnom grupom O. Stope infekcije bile su slične među osobama sa krvnom grupom A, B i AB.

Druga naučna studija je obuhvatila 95 kritično obolelih COVID-19 pacijenata, hospitalizovanih u Kanadi. Rezultati pokazuju da je pacijentima sa krvnom grupom A ili AB češće bila potrebna mehanička ventilacija, što sugeriše da su imali veće stope oštećenja pluća od COVID-19. Većem broju pacijenata sa krvnom grupom A i AB bila je potrebna dijaliza zbog otkazivanja bubrega, dodaje se u studiji.

Rezultati sugerišu da COVID-19 pacijenti sa krvnim grupama A i AB mogu imati povećan rizik od disfunkcije organa ili zatajenja od onih sa krvlju tipa O ili B. Takođe, na uzorku ispitivanih grupa, došlo se do zaključka da su osobe sa krvnim grupama A i AB u proseku provele duži period na intenzivnoj nezi, u odnosu na osobe sa krvnim grupama O i B. 

Izvor:  Mike Bogetofte Barnkob et al. Reduced prevalence of SARS-CoV-2 infection in ABO blood group O. Blood Adv (2020) 4 (20): 4990–4993.  Ryan L. Hoiland et al. The association of ABO blood group with indices of disease severity and multiorgan dysfunction in COVID-19. Blood Adv (2020) 4 (20): 4981

Leave a reply