Vsi obiskovalci spletne predstavitve www.galenika.si soglašajo z naslednjimi pogoji uporabe:

Spletne predstavitve www.galenika.si, vse njene strani in vsi prikazani podatki so zgolj informativnega in izobraževalnega značaja. Opisi posameznih izdelkov na www.galenika.si vsebujejo le osnovne podatke iz besedila navodil, odobrenih s strani pristojnih organov, ki se nahajajo na embalaži izdelka. Zgoraj navedene informacije ne morejo nadomestiti informacij iz deklaracije izdelka ter navodil, ki jih bolnik prejme od svojega zdravnika, farmacevta ali drugega strokovnjaka. Pred uporabo katerega koli izdelka, objavljenega na www.galenika.si, se mora bolnik posvetovati z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom, Galenika v nobenem primeru ne more biti odgovorna za uporabo izdelka v nasprotju z navodili teh oseb.

Galenika ne more zagotoviti ažurnosti v realnem času podatkov, ki se nahajajo na spletnem mestu, v vsakem trenutku dostopa do spletnega mesta. Uporabniki uporabljajo informacije s strani www.galenika.si na lastno odgovornost. Galenika ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno strojno, programsko ali kakršno koli drugo škodo, ki bi nastala na računalniški opremi uporabnika pri uporabi www.galenika.si.

Vse informacije, grafike, vizualne in oblikovalske rešitve, datoteke, priponke in imena izdelkov na www.galenika.si so zaščitene kot avtorsko delo ali kot predmet pravic industrijske lastnine. Vsako njihovo nezakonito uporabo brez predhodnega ustreznega soglasja Galenike, bo Galenika, obravnavala kot kršitev njihovih pravic in bo sprejela vse zakonsko določene ukrepe za sankcioniranje oseb, ki bodo takšno kršitev storile. Vse fotografije na www.galenika.si so le simbolične ilustracije in izvirajo iz arhiva Galenike, ali so prenesene s specializiranih spletnih strani, ki ponujajo fotografije, pod pogoji, ki jih predpiše imetnik pravic na fotografijah.

Galenika si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji in brez predhodnega obvestila spremeni ali odstrani katero koli informacijo ali vsebino, prikazano na www.galenika.si.

Galenika si pridržuje pravico, da na www.galenika.si postavi povezave do drugih strani, ki se mu zdijo primerne, vendar ni in ne more biti odgovorna za vsebino teh strani, razen če gre za strani, na katerih je Galenika imetnik pravice do uporabe spletnega mesta in to pravico aktivno uporablja.

Podatke na www.galenika.si lahko uporabljamo v izobraževalne, znanstvene in nekomercialne namene, vendar z obvezno navedbo izvora podatkov in kot njihov izključni lastnik. V primeru, da se to ne zgodi, si Galenika pridržuje pravico do izvajanja vseh pravnih in dejanskih dejanj za preprečitev nadaljnje distribucije teh informacij in do morebitne odškodnine, povzročene z njihovo nezakonito uporabo.

Katera koli informacija, ki jo obiskovalci spletne strani pošljejo Galeniki preko interneta ali elektronske pošte, ne bo obravnavana kot zaupna informacija, tudi v primeru, ko pošiljatelj informacije izrecno izjavi, da je informacija zaupna. Galenika si pridržuje pravico do nadaljnje distribucije, uporabe ali vključitve teh informacij v vsebino svoje strani, kot tudi, da le-te popolnoma ignorira. Galenika od obiskovalcev spletne strani pod nobenim pogojem ne bo zahtevala posredovanja zaupnih informacij, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi lahko nastale, če bi ji obiskovalci spletne strani prostovoljno in samoiniciativno pošiljali določene informacije. Iz navedenih omejitev so izvzete informacije v povezavi s farmakovigilanco izdelkov Galenike, informacije, ki imajo značaj osebnega podatka, kot tudi informacije, ki imajo značaj opozarjanja, s katerimi Galenika ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.

Galenika spoštuje zasebnost obiskovalcev www.galenika.si in bo informacije, pridobljene z uporabo www.galenika.si, uporabljala izključno v skladu z veljavno zakonodajo. Obiskovalci soglašajo, da Galenika zbira in uporablja tehnične podatke o obisku in uporabi spletnega mesta www.galenika.si ter iste podatke uporablja za interno statistiko in analitiko v povezavi s spletno predstavitvijo podjetja. Galenika informacij o obiskovalcih ne bo posredovala tretjim osebam brez neposredne odobritve obiskovalca ali na podlagi zakonsko predpisanih obveznosti. Poleg tega si Galenika prizadeva varovati informacije o obiskovalcih na način, ki preprečuje dostop tretjim osebam, vendar ni odgovorna za informacije, ki jih tretje osebe pridobijo na nezakonit način.