PUŠAČI I COVID-19

Poznato je da nikotin ima ulogu u imunomodulaciji i regulaciji ACE2 receptora. Nedavni studijski dokazi pokazali su da pušači imaju veću ekspresiju plućnih ACE2 receptora, do 25%, u poređenju sa osobama koje nikada nisu bili pušači. Ova otkrića sugerišu da pušači imaju povećan rizik od vezivanja i prodiranja virusa u pluća.

U retrospektivnoj studiji sprovedenoj u periodu od 9. marta do 18. maja 2020., analizirani su efekti pušačkih navika na ishode lečenja hospitalizovanih adultnih pacijenata sa dijagnozom COVID-19. Ukupno 1.173 pacijenta je ispunilo kriterijume za uključivanje u studiju, od čega 837 (71,4%) nikada nisu bili pušači, a 336 (28,6%) je imalo istoriju pušača. Nije bilo razlike u pogledu starosti ili indeksa telesne mase između dve ispitivane grupe.

Procenjujući bolničko lečenje, kod pušača se češće u odnosu na nepušače razvijalo kritično stanje bolesti koje je zahtevalo mehaničku ventilaciju (47% vs 37%). Upotreba hidroksiklorokvina, anti-retrovirusnih lekova i sistemskih steroida bila je slična između ove dve grupe, dok je upotreba tocilizumaba bila veća u grupi nepušača. Ukupni mortalitet je iznosio 31% u grupi nepušača i 39% u grupi pušača, što je imalo statističku značajnost.

Kada je analiza ponovljena sa pušačima podeljenim na sadašnje pušače i nekadašnje pušače, samo su sadašnji pušači pokazali veći mortalitetni rizik u odnosu na nepušače. Preživljavanje nekadašnjih pušača bilo je slično osobama koje nikada nisu imali status pušača.

Ova studija je pokazala direktnu vezu između pušačkog statusa hospitalizovanih odraslih pacijenata sa dijagnozom COVID-19, razvojem kritičnog stanja bolesti, kao i stopom mortaliteta.

Izvor: Adrish M, Chilimuri S, Mantri N, et al.: Association of smoking status with outcomes in hospitalised patients with COVID-19. BMJ Open Respiratory Research 2020;7:e000716.

Leave a reply