Varnost in zdravje pri delu

V farmacevtski industriji narava poslovanja zahteva visoko stopnjo zaščite zdravja in varnosti pri delu, kar predstavlja eno izmed prioritet in predpogoj za uspešnost podjetja.

GALENIKA, AD BEOGRAD, si prizadeva slediti, razvijati in uporabljati sodobne pristope pri ustvarjanju pogojev za varno delo. Pri tem posebno pozornost namenja ustvarjanju in razvoju kulture zdravega in varnega delovnega okolja, v ta proces vključuje vse zaposlene in razvija odgovornost vsakega zaposlenega.

Ohranjanje delovne sposobnosti in zdravja ter varni delovni pogoji so integrirani v vse poslovne procese.

Za doseganje varnosti in zdravja pri delu določamo in izvajamo preventivne dejavnosti. Te se nanašajo na uporabo tehničnih, ergonomskih, zdravstvenih, izobraževalnih, socialnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter sredstev za odpravo vzrokov nevarnosti pred poškodbami zaposlenih.

Preglejujemo in izboljšujemo sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu s smernicami ustreznih mednarodnih standardov, skladno z zakonskimi zahtevami, priporočili evropskih in svetovnih organizacij s področja varnosti in zdravja pri delu ter standardi dobre proizvodne prakse.

Izvajamo preventivne in nadzorne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganja za ugotovljene nevarnosti in škode, ki lahko povzročijo poškodbe pri delu, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom.

Nenehno organiziramo

 

Eksterna in interna usposabljanja zaposlenih za opravljanje proizvodnih in ostalih procesov.

 

Specializirano nabavo delovne obleke, kot tudi nabavo opreme za osebno zaščito zaposlenih.

 

Usposabljanje zaposlenih za nudenje prve pomoči in redne oftalmološke preglede.

 

Periodičnne zdravstvene preglede zaposlenih na delovnih mestih s povečanim tveganjem.

 

Sodelovanja s službo medicine dela (zdravstveni pregledi, izdelava Akta o oceni tveganja).

 

Preglede delovnih pogojev zaposlenih še posebej opreme za delo in osebno zaščito.