POSLEDICE COVID-19 NA RESPIRATORNI SISTEM KOD OBOLELIH, NAKON 3,6,9 I 12 MESECI OD HOSPITALIZACIJE

AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE

POSLEDICE COVID-19 NA RESPIRATORNI SISTEM KOD OBOLELIH, NAKON 3,6,9 I 12 MESECI OD HOSPITALIZACIJE 

Do sada se preko 100 miliona osoba širom sveta oporavilo od COVID-19, ali ostaje zabrinutost da će neki organi, uključujući pluća, biti dugotrajno oštećeni nakon ove infekcije.

Prema podacima iz dostupnih studija, većina obolelih od COVID-19 se oporavi u roku od 2 nedelje; oko 10% pacijenata još uvek može imati simptome i nakon 3 nedelje, dok kod nekih simptomi perzistiraju i mesecima. 

Kao post-COVID-19 sekvele evidentirane su:

– plućna fibroza; plućne i sistemske vaskularne bolesti; bronhiektazije;

– hronični umor; mentalni poremećaji, uključujući posttraumatski stresni poremećaj, depresiju i anksioznost.

U prospektivnoj, kohortnoj studiji objavljenoj u Lancet-u maja 2021. prezentovani su rezultati praćenja plućne funkcije u periodu od 12 meseci nakon otpusta iz bolnice kod pacijenata bez komorbiditeta, nepušača, sa teškim oblikom COVID-19, koji nisu bili na mehaničkoj ventilaciji.

Pacijenti su u definisanim periodima podvrgnuti fizičkom pregledu, rutinskom testu krvi, testovima plućne funkcije, CT-u grudnog koša visoke rezolucije i standardizovanom 6-minutnom testu hodanja.

Mereni su sledeći parametri plućne funkcije: difuzijski kapacitet pluća za ugljen monoksid (DLCO); forsirani ekspiratorni volumen između 25% i 75% forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC); funkcionalni rezidualni kapacitet; FVC; forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi (FEV1); rezidualni volumen; totalni kapacitet pluća (TLC); i vitalni kapacitet (VC).

Sva merenja testova plućne funkcije su izražena u procentima predviđenih normalnih vrednosti. Difuzijskim deficitom se smatrao se rezultat DLCO < 80% od predviđene vrednosti.

Poboljšanje, tokom vremena, u plućnoj fiziologiji i kapacitetu za napor je primećeno kod većine pacijenata; međutim, ostale su trajne fiziološke i radiografske promene kod nekih pacijenata sa COVID-19 posle 12 meseci nakon otpusta iz bolnice. 

Zabeleženo je značajno smanjenje DLCO, od otpusta iz bolnice:

– prosečno 77% od predviđene vrednosti nakon 3 meseca, 

– prosečno 76% od predviđene vrednosti nakon 6 meseci, i 

– prosečno 88% od predviđene vrednosti (kod 1/3 pacijenata DLCO < 80%) nakon 12 meseci 

Nakon 12 meseci od otpusta radiološke promene su i dalje postojale kod 24% pacijenata. 

Rezultati studije ističu potrebu sistematičnog kontinuiranog praćenja pacijenata sa COVID-19, kada je u pitanju respitratorni sistem.

Promene DLCO (% od prediđenih vrednosti) nakon hospitalizacije  teških COVID-19 pacijenata, tokom vremena

Izvor: Xiaojun Wu et al.; 3-month, 6-month, 9-month, and 12-month respiratory outcomes in patients following COVID-19-related hospitalisation: a prospective study; Lancet Respir Med, May 2021

Leave a reply