Post-COVID sindrom kod pacijenata hospitalizovanih usled COVID-19

U observacionoj, retrospektivnoj, kohortnoj studiji sprovedenoj u Engleskoj, praćen je ponovni prijem  pacijenata u bolnicu nakon  hospitalizacije zbog COVID-19, usled respiratornih, kardiovaskularnih, renalnih ili hepatičnih oboljenja.

Praćeno je 47.780 pacijenata prosečne starosti od 65 godina (55% muškarci) u periodu od januara do avgusta 2020. godine.

Rezultati su pokazali da tokom prosečnog praćenja od 140 dana:
– 1/3 pacijenata je ponovo primljena u bolnicu,
– više od 10% pacijenata je letalno završilo nakon otpusta iz bolnice usled komplikacija (4-8 puta više u odnosu na kontrolnu grupu).

Stope respiratornih oboljenja, dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja  takođe su bile značajno povišene kod pacijenata sa COVID-19.

Odnos učestalosti navedenih komplikacija je bio znatno veći kod pacijenta mlađih od 70 godina u odnosu na pacijente starije od 70 godina, što se posebno pokazalo kod respiratornih oboljenja.

Rezultati navedenog istraživanja doveli su do zaključka da su pacijenti otpušteni iz bolnice, nakon akutne infekcije COVID-19, imali  povećan rizik od smrtnosti, re-hospitalizacije i multiorganske disfunkcije u poređenju sa sličnim osobama u opštoj populaciji, a relativni porast rizika nije bio ograničen na starije osobe.

Izvor: Ayoubkhani D et al.: Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19: retrospective cohort study. BMJ. 2021 Mar 31;372:n693.

Leave a reply